rePUBLIC spaces Suharekë

 

HAPUKS Platforma e hapësirave publike – Kosovë

Një rezultat tjetër i rëndësishëm dhe që do të ndikojë në qëndrueshmëri të projekti është ndërtimi i platformës HAPUKS (hapuks.com). Kjo platformë mëton të pasqyrojë gjendjen e hapësirave publike të qyteteve të Kosovës, duke filluar në vitin 2020 me ato të qytetit të Prizrenit. Platforma posedon hartën interaktive ku mund të navigohen hapësirat publike të identifikuara por edhe informata të tjera si infografika, projekte dhe kategorinë e multimedias me literaturë shtesë.Platforma është e hapur që të përditësohet nga audienca, komuniteti apo profesionistët e interesuar.

Pas qytetit të Prizrenit dhe Lipjanit kësaj platforme i janë shtuar edhe hapësirat publike të qytetit të Suharekës. Në këtë qytet janë identifikuar 21 hapësira publike nga të cilat numri më i madh i tyre genden në qendër dhe një numër i vogël në zonat periferike.

Ky hulumtim i realizuar ka për qëllim të analizojë gjendjen ekzistuese të të gjitha hapësirave ku janë analizuar kategoritë dhe funksionet e hapësirave, elementet dhe mobileria urbane, si dhe qasja, mirëmbajtja dhe shfrytzueshmëria e tyre.

Hulumtimi jep edhe konkluza e rekomandime se si këto hapësira do të mund të ngrisnin cilësinë dhe do të ishin më të shtrytëzueshme nga banorët e këtyre hapësirave.

Në fund të hulumtimit, si aneks, gjenden edhe analizat individuale në kartela të veçanta për të gjitha hapësirat publike te hulumtuara.

Ky hulumtim është realizuar nga EC Ma Ndryshe, i cili mbështetet nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar, (Sida) përmes Programit të saj “Human Rightivism” që implementohet nga Community Development Fund–CDF.

Përmbajtja dhe qëndrimet e paraqitura këtu nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të donatorëve.

 

 

                     

Përshtypja jonë për një qytet, pos identitetit bashkëkohor urban por edhe atij historik formësohet edhe nga kualiteti i hapësirave publike në të. Hapësirat publike duhet të jenë funksionale, të ofrojnë hapësirë për kreativitet, të jenë të qasshme për të gjitha grupet e shoqërisë dhe të ofrojnë siguri. Për më tepër, hapësirat publike kanë rol të rëndësishëm në jetën shoqërore dhe ekonomike të banorëve e komuniteteve që jetojnë dhe i gëzojnë këto hapësira.

Çka është HAPUKS?
HAPUKS – Platforma e hapësirave publike në Kosovë e themeluar nga EC Ma Ndryshe mëton të pasqyrojë gjendjen e hapësirave publike të qyteteve tona, duke filluar në vitin 2020 me ato të qytetit të Prizrenit. Platforma posedon hartën interaktive ku mund të navigohen hapësirat publike të identifikuara por edhe informata të tjera si infografika, projekte dhe kategorinë e multimedias me literaturë shtesë.
Platforma HAPUKS për Komunën e Prizrenit është realizuar në kuadër të projektit “rePUBLIC SPACES” i cili është përkrahur financiarisht nga UN-HABITAT. Përmbajtja e platformës nuk pasqyron doemos politikën zyrtare të UN-HABITAT.

Çka përmban kjo platformë?
Platforma HAPUKS ofron informata rreth kategorisë dhe funksioneve ekzistuese të hapësirave publike, elementeve dhe mobilarisë urbane që posedojnë, qasjen për persona me aftësi të kufizuara dhe elementet që i mungojnë këtyre hapësirave. Shfrytzueshmëria e hapësirave është përcaktuar në fund pas marrjes parasysh të të gjitha faktorëve të sipërpërmendur dhe shfrytëzimit të hapësirës publike në baza vjetore. Tek infografikat ipen edhe rekomandimet konkrete se si të adresohen çështjet që kanë të bëjnë me ngritjen e cilësisë së hapësirave publike.

Si mund të navigoj apo kontribuoj?
Klikoni këtu për të shikuar kategoritë e hulumtimit dhe se si të navigoni në hartën interaktive të platformës. Platforma HAPUKS mund të përditësohet nga audienca, komuniteti apo edhe profesionistët duke na dërguar e-mail apo edhe fotografi tek [email protected].